fbpx

Meer dan 7.500 ouders gingen je voor!

4.9/5

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten vanuit BabyLoop en de klant uiteengezet met betrekking tot het huren van babyproducten.

Download de algemene voorwaarden hier: Algemene-voorwaarden-BabyLoop-versie-1.5 pdf

www.babyloop.nl | Versie 1.5 | 12-02-2024

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. BabyLoop: gevestigd aan de Vrijheidslaan 55-hs, 1079 KE Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73566276
 2. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website bij BabyLoop een abonnement afsluit
 3. abonnement: de overeenkomst tussen BabyLoop en de klant voor het gebruik van de babyproducten door klant alsmede iedere andere overeenkomst tussen BabyLoop en klant.
 4. product(en): het product of de producten die via de website wordt verhuurd aan de klant door BabyLoop
 5. einddatum: de datum waarop het abonnement eindigt door opzegging door klant zoals uiteengezet in artikel 18
 6. website: https://www.babyloop.nl/  

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die via de website tussen BabyLoop en de klant tot stand komen.
 2. Afspraken tussen BabyLoop en klant in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door directeur van BabyLoop
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BabyLoop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien BabyLoop niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat BabyLoop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. BabyLoop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

3. Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend.  
 2. Het aanbod van BabyLoop op de website geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Informatie over het artikel betreft altijd indicatieve informatie. Alle afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden BabyLoop niet.
 7. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst (abonnement)

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
 2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt BabyLoop de klant via de e-mail een bevestiging dat BabyLoop de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingsmail van BabyLoop heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van BabyLoop, voor de contactgegevens van de klantenservice van BabyLoop zie artikel 13.
 3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de klant gestuurd.

5. Het abonnement

 1. Klant krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over de babyproduct(en)
 2. Het abonnement geeft recht op service (zie verder artikel 7). Hieronder wordt verstaan: gratis repareren van gebreken aan babyproducten ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de babyproduct(en).

6. Verplichtingen van de klant (voorwaarden en aansprakelijkheid)

 1. Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan BabyLoop verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
 2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
 3. De producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant. Het is niet toegestaan de gehuurde producten aan iemand anders door te geven of door iemand anders te laten gebruiken.
 4. De klant maakt normaal gebruik van de producten zoals een goede klant betaamt en zorgen ervoor dat het product overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 5. Het gebruik van de producten door de klant is voor eigen risico van de klant.
 6. Bij twijfel door de klant aan de veiligheid van de producten dient direct contact te worden opgenomen met BabyLoop.
 7. Als de klant de producten in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneren en geen gebreken vertoont.
 8. Klant moet in bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
 9. De producten blijven te allen tijde eigendom van BabyLoop. Het is de klant niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de producten te vestigen of te verlenen.
 10. De klant mag aan de producten geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadigingen van de producten kunnen worden verwijderd.
 11. De klant is gehouden het product in oorspronkelijke staat aan BabyLoop te retourneren.
 12. Indien BabyLoop het gehuurde product van de klant beschadigd retour ontvangt, volgt er een aparte factuur. 
 13. De klant is verantwoordelijk om het verzendbewijs van de retour gestuurde product(en) te bewaren. Wanneer de producten kwijt raken en de klant kan geen verzendbewijs overhandigen, is de klant verantwoordelijk voor de vermissing. De financiële afhandeling van vermissing staat beschreven in artikel 19.

7. Service

 1. BabyLoop streeft ernaar een product te servicen binnen 2 werkdagen nadat door de klant contact is opgenomen met BabyLoop via telefoon, e-mail, of Whatsapp. Service verlenen gebeurt op afspraak met de klant.
 2. Service vindt alleen plaats binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar BabyLoop actief is.
 3. Wanneer de klant ten onrechte verzoekt tot service heeft BabyLoop het recht €20,- voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer klant niet verschijnt op een gemaakte service afspraak, wordt dit ook beschouwd als een onterecht service verzoek.

8. Prijzen

 1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s per maand en inclusief het geldende btw tarief. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.
 2. BabyLoop heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9. Verzendkosten

 1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  1. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
  2. Binnen Nederland zijn de verzendkosten EUR 6,90 per heen- en weer zending van de producten. Klanten kunnen de producten ook zelf afhalen in het magazijn en dan betaalt de klant geen verzendkosten.  

10. Levering en leveringstermijn

 1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
 2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 3. Indien BabyLoop de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt BabyLoop de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt BabyLoop eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
 4. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.
 5. BabyLoop garandeert dat het product bij de klant thuis zal arriveren in goede staat en geschikt voor het bedoelde gebruik. Als er problemen zijn, contacteer BabyLoop dan direct. Dat kan via info@babyloop.nl op telefoonnummer +31(0)6 1625 7976.

11. Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht geldt voor alle producten mits het product niet is gebruikt. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking geretourneerd worden.
 2. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van BabyLoop heeft ontvangen. Klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te zenden, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking. BabyLoop zorgt ervoor dat binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het orderbedrag minus verzendkosten voor retour terug aan de klant.
 3. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant via het e-mailadres info@babyloop.nl aan BabyLoop te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden: het bestelnummer, een omschrijving van het te retourneren product, naam, adres en telefoonnummer.
 4. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt BabyLoop na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
 5. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de klant overeenkomstig artikel 9 aan BabyLoop heeft betaalt.
 6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 7. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
 8. Als de dienst volledig binnen de bedenktermijn is uitgevoerd, dan vervalt het herroepingsrecht.

12. Retourneren

 1. Mocht de klant de babyproducten niet meer nodig hebben, zijn er drie mogelijkheden om deze te retourneren:
  • De klant kan deze zelf gratis retourneren bij BabyLoop locatie Amsterdam: Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam (laat weten hoe laat je ongeveer langskomt, dan houden we hier rekening mee)
  • De klant levert de babyspullen bij een PostNL of DPD servicepunt in à €6,90 of €5,90
   • Klant logt in via het retourportaal en maakt een retouretiket aan.
   • De klant print dit etiket uit, en plakt het over het originele etiket heen
   • De klant levert het pakketje in bij één van de ~4.000 PostNL of DPD servicepunten. Uiteraard het liefste in de originele verpakking, zo verspillen we minder!
   • De klant bewaart het verzendbewijs goed. Dit is namelijk het bewijs dat de klant de spullen heeft geretourneerd. Als de producten weer door BabyLoop zijn ontvangen krijgt de klant hiervan een bevestiging.

13. Klantenservice en klachtenprocedure

 1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van BabyLoop. De klantenservice van BabyLoop is op werkdagen bereikbaar: op +31(0)6 1625 7976 of via het e-mailadres: info@babyloop.nl van 09.00u tot 17.00u.
 2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
 4. Klachten worden door BabyLoop in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
 5. De klant dient BabyLoop de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 6. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

14. Melden van gebreken en schade aan pakket

 1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan BabyLoop) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres info@babyloop.nl te melden aan BabyLoop.
 2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal BabyLoop, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de klant het product retour zendt.
 3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant dit te melden aan BabyLoop.

15. Aansprakelijkheid BabyLoop

 1. BabyLoop kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
  • enige daad of nalatigheid van de klant.
 2. BabyLoop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. BabyLoop is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 4. BabyLoop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BabyLoop is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
 5. BabyLoop is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 6. Indien BabyLoop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BabyLoop beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van BabyLoop of haar ondergeschikten.

16. Overmacht

 1. BabyLoop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van BabyLoop liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van BabyLoop; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
 2. Indien BabyLoop weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt BabyLoop de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.3 van toepassing.

17. Eigendom

 1. BabyLoop blijft eigenaar van de verhuurde babyproducten.
 2. Het is de klant niet toegestaan de producten van BabyLoop op enige wijze te wijzigen.
 3. Het verkopen van producten van BabyLoop door de klant is niet toegestaan.

18. Looptijd abonnement en opzegging

 1. Het huurabonnement van Nieuwe babyproduct(en) wordt aangegaan voor een minimumduur zoals aangegeven op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd.
 2. Het huurabonnement van Zo goed als nieuwe (Refurbished) babyproduct(en) wordt aangegaan voor een minimumduur zoals aangegeven op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd.
 3. De overeenkomst vangt aan op de door de klant geselecteerde begindatum. Deze datum staat vermeld in de bevestigingsmail.
 4. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen. Opzeggen dient tenminste 1 maand voor het einde van het contract plaats te vinden. Ter illustratie, als de huurovereenkomst per 12 januari is aangegaan en klant wil product voor 2 maanden huren, dient opzegging voor 11 februari te gebeuren.
 5. De klant heeft na opzegging tot de einddatum recht op het gebruik van de producten en de plicht om de kosten van het abonnement te voldoen. Ook wanneer de klant voor de einddatum de producten inlevert bij BabyLoop.
 6. De overeenkomst ten aanzien van babyproduct eindigt bij het opzeggen van de huurperiode. Het product dient rond de einddatum van de overeenkomst retour te worden aangeboden bij een pakketvervoerder door de klant. De datum dient zo dicht mogelijk bij de einddatum van de overeenkomst te liggen en mag de einddatum niet met meer dan vijf dagen overschrijden. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt de huur van het product met een maand verlengd.  
 7. BabyLoop gaat ervan uit dat de klant tijdig kenbaar maakt indien langer dan de aangegane overeenkomst gebruik wenst te maken van de gehuude producten. Wanneer de klant, zonder BabyLoop hierover te informeren, het product niet uiterlijk op de laatste dag van het contract aan BabyLoop retourneert, wordt het contract stilzwijgend met een maand verlengt. BabyLoop behoudt zich het recht voor om maximaal het verschil tussen de huurprijs en de aankoopprijs in rekening te brengen.
 8. Als de producten niet binnen veertien dagen na de einddatum is overgedragen aan BabyLoop en het abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal BabyLoop aangifte doen van diefstal door de klant. Tevens is de klant in dat geval gehouden de door BabyLoop geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement. Het eigen risico is direct hieronder terug te vinden:
  • Nieuw: 80% van de nieuwprijs
  • Refurbished: 50% van de nieuwprijs

19. Diefstal of vermissing

 1. In geval van vermissing of diefstal van de producten is de klant verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan BabyLoop en samen met een medewerker van BabyLoop aangifte te doen. De klant is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type abonnement. Klant ontvangt van BabyLoop een vervangend product nadat de aangifte is afgerond en het eigen risico is voldaan. Het eigen risico is direct hieronder terug te vinden
  • Nieuw: 80% van de nieuwprijs
  • Refurbished: 50% van de nieuwprijs
 2. Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dienen de producten altijd binnen te staan.
 3. Wanneer een vermist of gestolen product wordt teruggevonden binnen de looptijd van het abonnement krijgt de klant maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. BabyLoop bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de producten en eventueel andere kosten.
 4. Als blijkt dat de klant foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van BabyLoop, heeft BabyLoop het recht om een oneerlijkheidstoeslag van €100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico
 5. Wanneer er (onder)delen van de producten missen of worden gestolen, heeft BabyLoop het recht dit bij de klant in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

20. Schade aan product(en)

 1. Schade aan de producten ontstaan door vandalisme wordt door de klant binnen 24 uur gemeld aan BabyLoop.
 2. Indien sprake is van schade en slijtage van de producten anders dan te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van BabyLoop, behoudt BabyLoop zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op de klant.
 3. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is klant verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij BabyLoop via info@babyloop.nl  
 4. Het eigen risico mbt schade is direct hieronder terug te vinden:
  • Nieuw: 80% van de nieuwprijs
  • Refurbished: 50% van de nieuwprijs

21. Betalingen

 1. De klant is verplicht om bij afsluiten van een abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
 2. Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico heeft BabyLoop het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan de klant een nieuw product te leveren. Wanneer de klant aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een onterechte service en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 3. Wanneer abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan BabyLoop een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant.

22. Niet nakomen verplichtingen

 1. BabyLoop heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant indien:
  • Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement;
  • Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • Het faillissement van de klant wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Klant onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
  • Ten laste van klant beslag wordt gelegd op de babyproducten of op andere goederen van klant en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het abonnement nadelig beïnvloedt;
  • Klant naar het oordeel van BabyLoop misbruik maakt van de door BabyLoop geboden service;
  • Klant opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan BabyLoop;
  • Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het abonnement na te kunnen komen.
 2. Klant heeft het recht het abonnement per direct te beëindigen indien BabyLoop haar verplichtingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

23. Gegevensbeheer

 1. Indien de klant een bestelling plaatst bij BabyLoop, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van BabyLoop. BabyLoop houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.

24. Beveiliging en internet

 1. BabyLoop zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.
 2. BabyLoop neemt de bescherming van klantgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de klant het idee hebben dat de persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op het telefoonnummer +31(0)6 16257976 of via e-mail: info@babyloop.nl.

25. Verplichtingen BabyLoop

 1. BabyLoop levert het product conform overeenkomst schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. BabyLoop draagt zorg voor hulp bij reparatie en eventueel voor een vervangend product indien het ernstige schade betreft. 
 3. BabyLoop inspecteert het product bij inlevering op compleetheid en eventuele schade.

26. Toepasselijk recht 

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

www.babyloop.nl | Versie 1.5 | 12-02-2024

De waardering van www.babyloop.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 791 reviews.
Zoeken